Lyrics: Sarkodie – Bleeding

Leave a Comment

Lyrics: Sarkodie - Greatness

Lyrics: Sarkodie – Bleeding

Bleeding Lyrics
[Intro]
Atown on it
Yeah
Uh
Tie

[Verse 1]
First na anka boys ma me pressure
They just wanna put me on a stretcher
Charle menni sauce menni Ketchup
Still a I was crushing on Vanessa
But sesiaa I got it all together
Fremi Nana Bediako I’m stacking all the cheddar
Sesiaa me ex girl twere letterrrr!
Men its gon take forever cos
Emere a na me we kanzo no master na wo nkaho dea pe bebi na parke
Menam fom na wo ne me nni asem
Enne me sofa so na wobe relaxe?
Hwe wonnim m’ahyasie wone ambre dea wontumi ntafre meho angwa oo
Chale no new friends no new friends
Me mempe ohaw nti na wo fre me ne manfa oo
This for ma day one niggas
Down to the bottom ma C9 niggas
Pogasty Angelo my true life savers
Mo na mo deserve big time favors
Nyankopon de me si baabi pa aa hwe
Mentumi nforgete old boys
Me nam fom na wonka meho aa
Enie master wo ndeserve me Rolls Royce No way!

[Pre-hook]
First paa na me bleedi
Na wokuta Panamera na wo feeli
Charle way back na me bleedi
But na wote Sakumono na wo feeli
Ene yemu hwan na ebleedi?

[Hook]
Master wo bleedi ena me feeli
Wo bleedi ena me feeli
Wo bleedi ena me feeli
Master forgete yawa no ye feeli
Charle master wo bleedi ena me feeli
Wo bleedi ena me feeli
Wo bleedi ena me feeli
Master forgete yawa no ye feeli

[Verse 2]
Yeah!
Uhh!
Tie
Charle Posigee mede wo aseda ka oo
Nea wo aye amame die mano ntumi nka oo
Afeboo mentim nyi wo mma oo
Meho adwuma nkoaa enye nyame a anka wo nda oo
Black Nana Nyame nhyira no ebi nka wo
Ka nea wope na menye biibi mma wo
Wo ambre meho dea ma musuo nka wo
Na be bisa me se wode ka na mentua ma wo
Ye wose wo tena mu aa na atu?
Bomoden ne ko kotie Taakaaku
Nana Nyame sane bra na womma esu
Loyalty na me sore a me de bo asuo
First bo me bisia wose manimu son
Ene wani ye atra wani nton
Mekasa koraa wose manum metirim bon
Se ope sika? Se no se onpe biribi nton
Woko ahokyere mu na wope me Simpoa a
Fako mpaebo mu na enye by force
Wo aboa me pen nso na se metumi aboa a
Kakyere me me nipa na gyae rough cos
[Pre-hook]
First paa na me bleedi
Na wokuta Panamera na wo feeli
Charle way back na me bleedi
But na wote Sakumono na wo feeli
Ene yemu hwan na ebleedi?

[Hook]
Master wo bleedi ena me feeli
Wo bleedi ena me feeli
Wo bleedi ena me feeli
Master forgete yawa no ye feeli
Charle master wo bleedi ena mi feeli
Wo bleedi ena me feeli
Wo bleedi ena me feeli
Master forgete yawa no ye feeli

BUY CHEAT MTN, AIRTEL AND GLO DATA HERE

SEE ALSO  Lyrics: Frank Edwards - Imela Lyrics


Published on: December 22, 2022. at: 04:08
  • POST VIEWS 195

  • Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.