Lyrics: Sarkodie – Long Distance ft Benji

Leave a Comment

Lyrics: Sarkodie - Long Distance ft Benji
VERSE 1 Sarkodie
Ah, yeah, ah ah
Tie me nim s3 w’kywen me wo lucky patience
Wo danfofour mu bi nsu datey agents
Ma sendy wo kakra hyea kwame w) African Regent
Nkrata nsem nti na me mmba ye it doesn’t make sence
But m3y3 nu d3n ma nya di me hu ak) hy3m
Si me dua kitua s3 me ti gyam
Nti 3y3 )gyai me texty na )kywa na nim hyw3 ywem

Nas3i aa y3 kye me train station anka me k) dem
Yaa hyw3 wo hu su na daakye me b3 bru a
M3 sanisani all my reservour
Toronto ah y3 hyea w) kwame h) na y3 bu a
Nkwa nsem kwaa wo di 3y3 a bisa Yebuah
3ny3 s3 me ti ah k3k3 ma me no3s3 m3 ba oo
Efie a me ti mu kra me di ka oo
Aw) yi mu na me gyena mu ahumakye 3parky tuna
3ny3 ni yinaa na m3 tuni aka oo
Wo bi3 kyw3 me na me ba a

CHORUS Benji
eeyi b3bi dihye3 adane b3bi akua
3hy3 me mankye anaka ma didi dadaada
Anka ma didi, ma didi, ma didi oo me nua ee
Saa abrokye abrabo di3 ak) y3 saa, ak) y3 saa
3y3 saa
Adi ohia asuma wo a
3b3y3 d3n no wo k) sum abro

VERSE 2
Ma fi wo ma me sumsum mu at) bar
Abrokye ah di3 abosam w) power
Nti s3 wo gya wo hu ma ne nsa k) ka wo ah
Wo nfa hywii k) fie gyes3 afi ni ndawadawa
Nti ma me mb) me hu m)din ny3 me paper
Na me me mb) me hu m)din b3y3 wo visa
Sister Mercy kunu bra nkuni wo kia
Me b3 tuunu shop bi hu window hu h) pipa
Canada ah si tina nu yaa 3ny3 easy
Y3 b) y) hu m)din nu, na ebua sua tu y3 tukpe
Fa me nkra nk) ma kofi dollar )ne Uche
S3 s3ia )mu s3i me 3ntumi ny3 ute
Sesia )mu si awari3 line me hia kaka
Wo hyw3 me a abrewa na me fata
3nsu ma nnfa m3ni antu fom
Anfa bebia m3 fii a, Agya wo ani twia
Ghanafour kasa

CHORUS
eeyi b3bi dihye3 adane b3bi akua
3hy3 me mankye anaka ma didi dadaada
Anka ma didi, ma didi, ma didi oo me nua ee
Saa abrokye abrabo di3 ak) y3 saa, ak) y3 saa
3y3 saa
Adi ohia asuma wo a
3b3y3 d3n no wo k) sum abro

VERSE 3
Amane a m3 hu,mmh
Enisu a mati,hhm
Wo ba na me da manchi a na kuntu da me sua
Wo b3 hu me m)b) na wo atie mu aka mmh
me k) y3 anaa me baa y3, boyi 3h
Nti na s3 yaa wo b3 do me a d) me 3h
Me nfa me hu nka obaa bia for four years
Efi s3 nyira w) oman mu si ogye33
Daakwa ma na me mb3 ka ma sem
Be baa ebrokye na me da fom
M3 gya me dofo w) abeka
Aba b3 hy3 aw) yi mu 3d3n tia na 3ny3 sika sem

Obi k) nk) hyw3 me dofo yaa me
Me sa ka bi na me nntumi mane
Agya me manu fiffty kraa me fa hu gwani
Na esugyafour hunu hamani
Yaa fa me nk) mpaebo no me do wo
Me suban uh ti mede s3 wo
Tis3 wo ti nipa mu na obi b) mi din a
Michael Owusu Nti d3n na wo y3 wo
Ma fi wo dodo
3y3 wease mu sem
di3 3k) su ah ny3 bibi kitua
Me bill of laden 3y3 na w’k) gyana ama me wai
Ahh now

VERSE 4
Me doba doba, obaa yaa akatu eee
3y3 nukr3 paa me do wo oo
Nansu ma dwendwen ne abrokye
dwendwen,dwendwen b3 ku me
Obaa yaa abrefi eee
**** do wo oo
Nansu ma dwendwen ne abrokye
aw) nkwaaa

CHORUS
eeyi b3bi dihye3 adane b3bi akua
3hy3 me mankye anaka ma didi dadaada
Anka ma didi, ma didi, ma didi oo me nua ee
Saa abrokye abrabo di3 ak) y3 saa, ak) y3 saa
3y3 saa
Adi ohia asuma wo a
3b3y3 d3n no wo k) sum abro

BUY CHEAT MTN, AIRTEL AND GLO DATA HERE

Advertisement pool
SEE ALSO  Lyrics: 9ice - Tonight


Published on: May 12, 2017. at: 14:47
  • POST VIEWS 187

  • Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.