Lyrics: Sarkodie – ODO Ft. Ebony Reigns

Leave a Comment

Lyrics: Sarkodie - Greatness

Lyrics: Sarkodie – ODO Ft. Ebony Reigns

ODO Lyrics
[Intro: Ebony Reigns]
Ahh Yeahhhh
Bony pon dis
Ha!
And these are the bad trends
The 90s bad girl trends
Yeah uhh

[Chorus: Sarkodie]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto woso oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo

[Verse 1: Sarkodie]
What else?! Ah!
Feeling no ye deep
Se mesre wo nsuo ma me mrosa e
Na se eduru anadwofa a mame nte wo nka e
Me mede meho ma falle amawo a moma me nka e
Oye mea menam moma me nwe ma ne nsa e
Medo hemaa Yaayaa Serwaa
Obi beku me a gyese woa
Nie omo ekeka no memma ne nha wo koraa
Sebe sebe se me nye abofra
Nie odwan pe na ode to n’anum
Bue wano na mede ewoo bi eba begum
Sebo Quarter to Eleven na wo nte me nka a
Wo die kokoda nso entu woponum
Na meba beda wo nkyen
Mesewo kete pa
Wobesore anopa na w’anya ayaresa
Meba no awarie na enye ayonkofa
Memme twere wo din na me wie a ma mbepepa
Mea medofo nya neba

[Chorus: Ebony]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto woso oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo
[Verse 2: Ebony]
Cos ’em can’t take it
Dem try to break it
So I sit down and watch it
Cos I know I own it
Like the stars in the sky
I be the shining light
It’s all about Ride or Die eeh
Soon I’m gonna be your wife
Another day in Paradise
All of the haters go dey cry
Mmmmmm
Soon I’m gonna be your wife
Another day in Paradise
All of the haters go dey cry
Eeeeeee

[Chorus: Ebony Reigns & Sarkodie]
Se wo do me a
Ma ye nka ntam ne nsie
Aboa no pe kokoo aye nti na daa odi neho etwetwere sie
Se nka me wo sika mpempem a
Anka me mfa sie
Metomebo ma hye wo kawa
Ma wahunu se obi dom bie
Se yeba no odo nkoa die a
Anka mewo bi ma wo oo odo e
Mese yeba no odo koa die a
Anka me wo be ma wo oo
Nti memma obi fa na adwenfi nto woso oo odo
Obi dom bie ma obi nsei wa dwene a da oo (Mmmm odo)
Mmmm odo ee me broni ee e (Mmmm odo)
Obi dom bie ma obi sei wa dwen ee ada oo odo (Mmmm odo)
Mmm odo odo eeee oooo

BUY CHEAT MTN, AIRTEL AND GLO DATA HERE

Advertisement pool
SEE ALSO  Lyrics: Sarkodie - Wanna Be Loved Ft. Efya


Published on: March 27, 2022. at: 12:06
  • POST VIEWS 205

  • Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.